KAPWA 크리스마스 씽얼롱


지난 5일(토) KAPWA(한미전문인 여성협의회)에서는 산타 클라라에 위치한 김지혜 고문 집에서 크리스마스 씽얼롱 모임을 가졌다. 30여명의 회원과 가족들이 함께 캐롤을 부르며 뜻깊고 즐거운 시간을 나누었다고.

<사진제공: 김지혜 고문>


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved