Condoleeza Rice 전국무장관 면담


신재현 주샌프란시스코총영사는 지난 2월2일(목) Condoleeza Rice 전국무장관과 만나, 한반도 및 동북아 정세에 대해 설명하고, Trump 대통령 취임이후 한•미동맹 및 동반자 관계의 심화, 발전을 위한 반안에 대해 논의하였다. <사진: 주샌프란시스코총영사>


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved