Search

암환우회 음악교실


암우회(대표 김정수)는 오는 3월 18일(토) 오후 3시 이연택 장로(서울문고 대표)의 인도로 산호세 새소망교회 EM 예배실에서 명곡과 동요를 배우는 노래 교실을 오픈할 예정이다. 지난 2월 18일 노래교실 모습.이날 16명이 참석했다. (왼쪽 끝이 이련택 장로, 오른쪽 끝이 김정수 대표)


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved