Search

“카후나  안마의자 구입할 경우 후원금  받게 됩니다”


유대모니아 의료봉사회 카후나 안마의자회사와 MOU 유대모니아 의료봉사회는 카후나 안마의자회사와 MOU(양해각서)를 체결하고 딜러십을 획득하여, 안마의자를 구입하는 경우에 카후나안마의자회사로부터 후원금을 받을 수 있게 되었다.

다른 딜러 가격보다 세금을 제한 저렴한 가격에 안마의자도 구입하시고 저희 단체에도 후원하실 수 있는 기회이니 많은 관심과 참여를 부탁 했다.

1)Kahuna Chair SPIRIT

https://www.kahunachair.com/product-category/massage-chair/kahuna-spirit/

색상: IVORY, BROWN, BLACK

워런티: 3년

가격: $3500

2) Kahuna Chair SM9000

https://www.kahunachair.com/product-category/massage-chair/sm-series/sm9000/

색상: BLACK 또는 BROWN

워런티: 5년

가격: $5500

구입에 관심이 있는 분은 이 이메일 또는408-641-1004 (천사)로 연락 하면 된다.

<유대모니아 의료봉사회>


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved