Search

대한민국 재향군인회미북서부지회 9월 월례회


*일시 : 9월 28일 (목요일) 오전 11시.

*장소 : 혹가이도 뷔페식당 (연회실)

3830 Stevens Creek Blvd. San Jose. CA 95117.

*문의 : (408) 722-7286.


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved