Search

이문 회장, SF한국의날  후원금  전달


문이 몬트레이 한인회장이 8일 김용경 SF한국의날 문화축제 공동 준비위원장에게 개인 후원금 $1,000 와 몬트레이 한인회 $500도 함께 전달했다.

사진: 이문회장(오른쪽)이 김용경 SF한국의날 준비위원장에게 후원금을 전달하고 있다.


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved