Search

한국외대 G-CEO 1기 원우회 회장에 김진배 원우


4월 26일 저녁 6시에 한국외대 G-CEO 1기 원우회 총회가 가야갈비 (대표: 이수나 1기)에서 있었다. 신임 회장으로 김진배 원우(한미라디오 대표)가 선출되었다.

<사진제공: 한국외대 G-CEO 1기>


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved