KAPWA(한미전문인 여성 협의회) 송년회


카파에서는 오는 12월 16일 일요일 저녁 5시에 송년 모임을 갖는다.

장소는 Santa Clara 소재 회원 집이며 참여비는 없다.

자세한 문의는 12월 12일까지 408-246-6319, 또는 suejeakim@yahoo.com 으로 연락하면 된다.


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved