Search

크리스마스 이브 엘세리토 소방소 방문


시온장로교회, 캐롤송과 함께 선물 전달

버클리 시온장로교회 (담임목사 신태환)는 교인들이 16년째 지속해오고 있는 크리스마스 이브 엘세리토 소방소를 올해도 예외없이 방문해 근무중인 소방관들에게 선물과 크리스마스 캐롤 송으로 위로하고 지역사회내 안전을 위해 활동하고 있는 노고에 깊은 감사와 치하를 했다. <사진: 버클리 시온장로교회>


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved