EB한인회 불우 이웃 돕기


교회와 노인 아파트 방문

이스트베이 한인회 (회장 정흠) 는 12월 28일 토요일 우성 아메리카(대표 이민성) 의 협찬으로 순두부 30박스를 이스트베이 지역과 콩코드 지역내 필요한 이웃에 나누어 주었다. 연말을 맞아 두 교회를 비롯하여 불우 이웃, 헤이워드지역 노인 아파트와 뉴왁에 위치한 노인 아파트에 각각 전달해 주면서 즐거움을 함께 나누었다.

사진: 이찬우(왼쪽) 목사와 한영인 이사


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved