Search

그린장 수석 부회장, 봉사상 수상


연말 LA 국제 라이온스 클럽에서

그린 장 SF한인회 수석부회장이 지난 12월 31일 LA Hilton Hotel 에서 국제 라이온스 클럽(회장 최충렬) 의 감사장을 받았다.

수상 이유는 한인 커뮤니티와 주류사회에 봉사한 공로로 알려졌다.

사진: 왼쪽부터 안두훈 국제이사, 그린장 수상자, 최중열 국제회장, 최규동 국제이사


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved